អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. កិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ជួយ​កម្ពុជាឲ្យចាកចេញពីប្រទេស​​កម្រិត​អភិវឌ្ឍន៍​តិចតួចយ៉ាងលឿនបំផុតត្រឹមឆ្នាំ២០២៨
២. កត្តា​សន្តិ​ភាព បានធ្វើឱ្យ​កម្ពុ​ជាមាន​លំនឹង​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​
៣. អ្នក​ដំណើរ​តាម​យន្តហោះ​របស់​កម្ពុជា​នឹង​កើន​ជាង​ ៤​លាន​នាក់​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២៣
៤. កម្ពុជា​ប្រមូល​ពន្ធ​យានយន្តដែល​មិន​បង់ពន្ធ បាន​ចំនួន $១០០​លាន
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. Foreign exchange reserve to climb back to $100B this year: analysts
2. Provinces set GDP targets generally above 5%, stress consumption in recovery from epidemic
3. Bangladesh raises repo rate by 25 basis points to 6% in battle to tame inflation
4. Pakistan’s economy grinding to a halt as Dollars dry up

 

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin