អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

 ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋមន្រ្តីការងារ ស្នើអូស្ត្រាលីផ្តល់ឱកាសជូនពលករកម្ពុជា បានទៅធ្វើការឱ្យបានច្រើន
២. រដ្ឋា​ភិបាល​ណែនាំ​វិធាន​បើក​លំហ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ក្នុង​បរិបទ​កូវីដ-១៩​ ដើម្បី​រក​ចំណូល​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. September bounce boosts Vietnam’s FDI figures
២. GSB preps B5bn for jobless
៣. China-Europe freight-train to depart from Shanghai for the first time
៤. Can Europe power the recovery as US and China stumble?

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin