អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

 ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋមន្រ្តីការងារ ស្នើអូស្ត្រាលីផ្តល់ឱកាសជូនពលករកម្ពុជា បានទៅធ្វើការឱ្យបានច្រើន
២. រដ្ឋា​ភិបាល​ណែនាំ​វិធាន​បើក​លំហ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ក្នុង​បរិបទ​កូវីដ-១៩​ ដើម្បី​រក​ចំណូល​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. September bounce boosts Vietnam’s FDI figures
២. GSB preps B5bn for jobless
៣. China-Europe freight-train to depart from Shanghai for the first time
៤. Can Europe power the recovery as US and China stumble?

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥-២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin