អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Author : Admin

យុទ្ធសាស្ដ្របញ្ចកោណ ដំណាក់កាលទី ១

Admin
យុទ្ធសាស្ដ្របញ្ចកោណ ដំណាក់កាលទី ១...

ផែនទីបរិវត្តកម្មឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ឌ និងកាត់ដេរកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៣-២០២៧

Admin
ផែនទីបរិវត្តកម្មឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ឌ និងកាត់ដេរកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៣-២០២៧...

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្តីពីការអភិវឌ្ឍជំនាញ នៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២៣-២០៣៥

Admin
ផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្តីពីការអភិវឌ្ឍជំនាញ នៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២៣-២០៣៥...

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីកាលវិភាគនៃការពិភាក្សាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូប សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤

Admin
32. សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីកាលវិភាពប្រជុំកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាឆ្នាំ២០២៤...

ប្រកាស លេខ២៧៤ ស្ដីពី ការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤

Admin
ប្រកាស លេខ២៧៤ ស្ដីពី ការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ (1)...

សេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ០៤១/១១ ក.ប/ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១

Admin
សេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ០៤១១១ ក.បស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១...

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូប សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤

Admin
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤...