អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ធនាគារពិភពលោកនិយាយថា ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពចម្រុះជាងការនាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុប
២. ទំនិញ​កសិកម្ម​​កម្ពុជា​ កំណត់យក​ចិន​​ ជា​គោលដៅ​នាំ​ចេញ​សំខាន់
៣. AirAsia Cambodia នឹង​បើក​ដំណើរការ​នៅ​ចុងឆ្នាំ​ ២០២៣
៤. Cambodia’s export to Japan up 10% at $1.6B
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. MoF declares Thai economy firmly on path to recovery
2. Leaders in Malaysia urged to invest in upskilling workforce
3. MoF propose fixed environmental fuel tax for an entire year
4. UK economy shrinks between August and October

Related posts

សិក្ខាសាលាស្តីពី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin