អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

 ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សន្តិភាព និងការបង្កើតបរិយាកាសងាយស្រួលសម្រាប់វិនិយោគ និងអាជីវកម្ម ធ្វើឱ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់
២. ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកកើនឡើង ១៨% ក្នុងរយៈពេល ១១ខែ
៣. កំណើនដ៏រឹងមាំនៃការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាទៅអង់គ្លេស
៤. កម្ពុជា​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​សម្បទាន​ថ្មី តម្លៃ​ជាង $១,២ ​ពាន់​លាន​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Cabinet okays latest national logistics plan
2. Vietnam eyes double investment in agriculture to $34 billion by 2030
3. South Korea unemployment rate edges up in Nov
4. UK inflation falls to 10.7% in November

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin