អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

 ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​កម្ពុជា​-​ថៃ មាន​ទឹកប្រាក់​ជិត $៤ពាន់​លាន
២. CDC អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន៦វិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងទុនវិនិយោគសរុបជាង​ $២៥៥លាន
៣. One million tons rice export target set for next five years
៤. SMEs, consumers gain from e-commerce platform
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Exports to Latin America up 5.3% in 10 months
2. EIC downgrades growth forecast for 2023
3. China’s logistics sector reports growth in first 10 months
4. South Korea November exports set to fall by most in 2-1/2 years – Reuters poll

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin