អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦-២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់របស់កម្ពុជាកើនឡើង ១៨,៥១% ដល់ $៧.៧៤៧ ពាន់លាន ក្នុងខែមករា ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២
២. កម្ពុជា-ឡាវ ប្តេជ្ញាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី
៣. កម្ពុជា-អាស៊ែបៃហ្សង់ ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងពហុភាគី
៤. សាលាជាតិវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ នឹងក្លាយជាសាលារដ្ឋជំនាញទេសចរណ៍ ដំបូងគេនៅកម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Shipping costs gone down to pre-pandemic level
2. Chinese economy thriving with wider opening-up over past decade
3. US inflationary overheating can reverse sans recession
4. EU, Bangladesh want partnership cooperation agreement to elevate ties

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin