អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦-២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់របស់កម្ពុជាកើនឡើង ១៨,៥១% ដល់ $៧.៧៤៧ ពាន់លាន ក្នុងខែមករា ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២
២. កម្ពុជា-ឡាវ ប្តេជ្ញាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី
៣. កម្ពុជា-អាស៊ែបៃហ្សង់ ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងពហុភាគី
៤. សាលាជាតិវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ នឹងក្លាយជាសាលារដ្ឋជំនាញទេសចរណ៍ ដំបូងគេនៅកម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Shipping costs gone down to pre-pandemic level
2. Chinese economy thriving with wider opening-up over past decade
3. US inflationary overheating can reverse sans recession
4. EU, Bangladesh want partnership cooperation agreement to elevate ties

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩-៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦-២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin