អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១.ការនាំចេញ​ដូងប្រេង​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី​១ មាន​ចំនួន ១,១ ​ម៉ឺន​តោន
២.វៀតណាម​ប្រកាស​កូតា​ពន្ធ​នាំចូល​អង្ករនិង​ថ្នាំជក់​ស្ងួត​ពី​កម្ពុជា
៣.លោក ងួន ឡាយ៖ទីផ្សារម្រេចកំពតក្នុងឆ្នាំ២០២២អាចនឹងល្អប្រសើរជាងឆ្នាំ២០២១
៤.Kingdom’s January-February exports to US jump 53%
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Singapore’s unemployment rate continues fall to pre-pandemic levels
2. Update: China’s PPI up 8.3 percent in March
3. UK economic growth slows in February
4. War set to cut Ukraine’s economy by almost half

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin