អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋមន្ត្រីការងារជំរុញទីភ្នាក់ងារដែលជ្រើសរើស-នាំពលករ ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស ត្រូវការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ពលករ
២. គណៈប្រតិភូ TCBC ស្វែងយល់ឱកាសអាជីវកម្ម និងការវិនិយោគបន្ថែមនៅកម្ពុជា
៣. ១០ខែ ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិជាង ១លាន៥៧ម៉ឺននាក់
៤. Economic, trade links between Cambodia and China discussed
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Boosting labour productivity key to economic development
2. Thai central bank raises key interest rate by 25 bps to 1.25%
3. Jobs creation should be prioritised over wage hikes in Philippines
4. China Covid: Factory activity shrinks more than expected

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin