អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការផ្លាស់ប្តូរ​ទំនិញ​រវាង​កម្ពុជា និង​សមាជិក RCEP មាន​ទឹកប្រាក់​ជាង $២៤ ពាន់​លាន
២. កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី កម្ពុជា-កូរ៉េ ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី១ធ្នូ ខាងមុខ នឹងជួយបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ
៣. អង្ករ ជា​ចំណុច​អាទិភាព​មួយ​ក្នុង CAM-UAE CEPA
៤. កម្ពុជាស្នើម៉ារ៉ុក ពិនិត្យកិច្ចព្រមព្រៀងមិនយកពន្ធត្រួតគ្នា ដើម្បីពង្រីកវិស័យសេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Keerati vows to forge ahead with ministry’s 9 key policies
2. Vietnam’s exports to Germany up 30.5% in 10 months
3. Shanghai to develop green, intelligent shipping industry technology
4. Pakistan’s textile & apparel exports down 1.34% in July-October 2022

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin