អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១.ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា-កាណាដារយៈ​ពេល​១០​ខែ​តម្លៃ​ជិត$៩៧៥​លាន
២. ម្រេច កម្ពុជាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញទៅប្រទេសចិនជាផ្លូវការ
៣. កម្ពុជា​បាន​​​នាំ​ចេញ​ផ្លែស្វាយ​ស្រស់ ក្នុង​​បរិមាណ​ជិត ១៤ ​ម៉ឺន​តោន
៤. Over 19,300 businesses registered with MEF portal
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Government boasts net revenue exceeded target by 151 billion baht
2. China should set minimum GDP growth target of 5% for 2023
3. Singapore’s economic growth forecast to slow in 2023 to 0.5% to 2.5% amid global uncertainties
4. UK faces worst downturn of any advanced economy

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin