អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. GMAC ប្តូរ​ឈ្មោះ​ទៅជា TAFTAC ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ការនាំចេញ
២. កម្ពុជា វៀតណាម កោតសរសើរភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ច
៣. កម្ពុជា​នាំ​ចេញ​ផលិត​ផល​ដំឡូង​មី​ជិត ​៣​ លាន​តោន​ ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​អន្តរ​ជាតិ​ក្នុង​រយៈ ​១០ខែ​នេះ
៤. Cambodia-Korea trade zooms 16% to $920 million
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam logistics speeds up post-pandemic
2. Labour union calls for stronger support for Singapore’s gig workers
3. China’s express giants facilitate business expansion in ASEAN members amid stronger trade ties
4. Sri Lanka’s national consumer price inflation slows to 70.6% in October

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤-៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin