អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រុមហ៊ុនធំ១២ សហការជាមួយ NEA ផ្តល់ឱកាសការងារជាង ១ ០០០​កន្លែង
២. កម្ពុជ​ពង្រឹង​ទំនាក់​ទំនង​​ជាមួយ​ ជប៉ុន​ដើម្បី​​ទាក់ទាញ​វិនិ​យោគិន
៣. ឥណ្ឌា​ និង​កម្ពុជា​ភ្ជាប់​ទំនាក់​ទំនង​លើ​​គម្រោង​ផ្លូវ​ហាយ​វេ
៤. Cambodian exports to US at more $7.6 billion
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Growth slows down amid weakening demand: WB
2. Unemployment rate down 3.7% in Q3 as labour market continues recovery
3. Singapore’s exports fall 5.6% in October; first decline in nearly 2 years
4. U.S. retail sales rise despite surging inflation

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥-១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin