អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការប្រមូលចំណូលថ្នាក់ជាតិសម្រេចបានប្រមាណ $៤ ៦០០លាន កើនជាង២៤% ត្រឹមរយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០២២
២. គណៈប្រតិភូសមាគមស្បែកជើងកម្ពុជា ចូលរួមសន្និសីទស្បែកជើងអន្តរជាតិលើកទី៣៩ (IFC) របស់ CIFA នៅទីក្រុងហុងកុង
៣. ធនាគារ SME បាន​បញ្ចេញ​ឥណទាន​ឱ្យ​ដល់ SMEs ប្រមាណ ជាង ៤១៨ ​លាន​ដុល្លារ
៤. NBC efforts to de-dollarize economy making progress
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. MoIT, Central Retail Vietnam help Vietnamese firms expand export markets
2. Shanghai sees foreign trade rise 5.3% in Jan-Oct
3. Bangladesh should pursue EU GSP+ facility for post-LDC era

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

សិក្ខាសាលាស្តីពី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

Admin