អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារំពឹងកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងរង្វង់៦% នៅឆ្នាំ២០២៣ ខណៈអតិផរណាថយចុះមកត្រឹម ៤.៤%
២. ទឹក​ប្រាក់​នៃ​ការ​នាំ​ចូល​ដែក និង​ដែក​ថែប កើន​ឡើង​ជាង ២០%
៣. SMEs ជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ច បំពេញតម្រូវការទំនិញ និងសេវាកម្មជាង៩០% នៃសហគ្រាសសរុបនៅកម្ពុជា
៤. កម្ពុជា​អាច​នឹង​វិនិយោគ​លើ​ថាមពល​អគ្គិសនី​ពី​ពន្លឺ​ព្រះអាទិត្យ មាន​អានុភាព ២ ជីហ្គាវ៉ាត់
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Philippine govt to address supply bottlenecks to tame inflation
2. China’s Oct exports seen cooling further as global demand weakens- Reuters poll
3. Bangladesh’s trade deficit hits $7.54bn in Q1 of FY23
4. Euro area unemployment rate 6.6% in Sept 2022, 6% for EU

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin