អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សម្ដេចតេជោ៖ ប្រាប់ឱ្យវិនិយោគិនវៀតណាមចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា
២. សម្តេចតេជោ៖ សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានកំពុងងើបឡើងវិញជាមួយកំណើន GDP ៥,៣% ឆ្នាំ២០២២ និង៤,៩% ក្នុងឆ្នាំ២០២៣
៣. សម្ដេចតេជោ៖ កិច្ចព្រមព្រៀងអាសិប គឺជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយរបស់អាស៊ាន សំដៅជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ
៤. ឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ចិនចំនួន១៨ ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. PM Lee attends ASEAN summits in Cambodia, first to be held in person since COVID-19
2. China ready to promote sound development of comprehensive strategic partnership of cooperation with Cambodia, says Premier Li with Hun Sen
3. Green practices recommended to secure sustainable garment export to Canada
4. Next boss says UK needs more foreign workers

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin