អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា​រកបាន​ជាង $១,៣ ពាន់​លាន ​ពី​ការនាំចេញ​ស្បែកជើង ស្រោមជើង និង​ភាគ​ផ្សំ​ផ្សេងៗ
២. ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ឥណទាន ជាមួយធនាគារ Export-Import នៃប្រទេសថៃឡង់ដ៍
៣. For Cambodia, 5th CIIE is unique opportunity to explore Chinese market
៤. Japan supports construction of agricultural warehouses
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Fitch expects growth of 7.4% in VN in 2022, 6.2% in 2023
2. Chinese economic growth will remain within reasonable range
3. Sri Lanka’s CCPI-based headline inflation records 66% in Oct 2022

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin