អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ៩ខែឆ្នាំនេះ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញរកចំណូលបានជាង៣០លានដុល្លារ កើនឡើង២១%
២. រយៈពេល​ជាង​ ៤​ខែ ក្រុមហ៊ុន ៣ ៧៨៩ បាន​ទទួល​ជោគជ័យ​លើ​ការចុះបញ្ជី​តាម​ប្រព័ន្ធ​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម​តាម​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា
៣. ទឹកជំនន់​បង្ក​ការគំរាម​កំហែង​ ដល់​ការនាំចេញ​អង្ករដើម​ឆ្នាំក្រោយ
៤. Cambodia urges initiatives to support SMEs and informal economy
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Finance Ministry sees 2022 economic growth of 3.0-3.5%
2. Vietnam attends int’l food trade show in Paris
3. Malaysia’s trade rose 31.4% to RM257b last month
4. Inflation: Soaring food prices push inflation to 40-year high

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២-១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin