អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កំណើនតម្រូវការក្នុងស្រុកនាំឱ្យកម្ពុជាបន្តទទួលរងឱនភាពជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម
២. ការនាំចូល-នាំចេញ​របស់ SSEZ មាន​តម្លៃ​ជាង $១,៩ ​ពាន់​លាន
៣. CDC approves two projects worth $11.3M
៤. Joblessness in Cambodia to stay around 2% in 2023
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Prices set to stabilise as inflation eases
2. Vietnam shines amid global economic volatilities
3. Chinese economy sees ‘noticeable rebound’ in Q3, full policy implementation urged
4. Oil prices rise on softer US dollar, supply woes

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin