អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ធនាគារពិភពលោក៖ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនឡើង៤.៥% នៅឆ្នាំ២០២២ និងឆ្នាំ២០២៣ កើនឡើងដល់៥.៥%
២. ការនាំចេញ​អង្ករ​ធ្លាក់ចុះ​ជាង ១០% ប៉ុន្តែ​ការនាំ​ស្រូវ​ហក់​ឡើង​ជាង​ ៦០%
៣. Cambodia’s exports up 22 percent in first eleven months of 2021
៤. Cambodia approves nine new investment projects with a capital of more than $43 million
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Vietnam 2021 exports up 19per cent to US$336.31 billion – customs
២. Rising Costs seen as final straw
៣. Why warehouses are Asia’s new hot property
៤. World Bank warns global economy faces grim outlook

Related posts

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសថៃ

bun

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin