អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ធនាគារពិភពលោក៖ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនឡើង៤.៥% នៅឆ្នាំ២០២២ និងឆ្នាំ២០២៣ កើនឡើងដល់៥.៥%
២. ការនាំចេញ​អង្ករ​ធ្លាក់ចុះ​ជាង ១០% ប៉ុន្តែ​ការនាំ​ស្រូវ​ហក់​ឡើង​ជាង​ ៦០%
៣. Cambodia’s exports up 22 percent in first eleven months of 2021
៤. Cambodia approves nine new investment projects with a capital of more than $43 million
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Vietnam 2021 exports up 19per cent to US$336.31 billion – customs
២. Rising Costs seen as final straw
៣. Why warehouses are Asia’s new hot property
៤. World Bank warns global economy faces grim outlook

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin