អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ខេត្តព្រះសីហនុ ទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ១២ម៉ឺននាក់ នៅចុងសប្តាហ៍នេះ
២. យល់ដឹងពីជំនួញ៖ អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុថា ការដំឡើងអត្រាការប្រាក់បញ្ញើ នឹងក្លាយជាជម្រើសវិនិយោគថ្មី ដែលមានសុវត្ថិ-ភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
៣. Cambodia earns $7 billion from goods export to US
៤. Turkey to open its Trade Office in Cambodia
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Fruit and vegetable exporters urged to further diversify export markets
2. China’s power battery output surges over 101% in September
3. The U.S. defense industry faces surging demand and a supply chain crunch
4. Will the UK financial chaos spark a wider​ meltdown?

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin