អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជានឹងបើកប្រទេសវិញ បើការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃបន្តធ្លាក់ចុះ
២. កម្ពុជា-ជប៉ុន ចុះហត្ថលេខាស្តីពីការផ្តល់ឥណទានសម្បទាន និងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងប្រមាណ៧២លានដុល្លារអាម៉េរិច
៣. ភ.រ.ជ. នឹង​ជួយ​ពង្រឹង​ទំនុកចិត្ត​កាន់តែខ្លាំង​ចំពោះ​ការបណ្តាក់ទុន​នៅ​កម្ពុជា
៤. AMRO cuts growth forecast but predicts more next year
៥. World Bank Cambodia will continue business surveys despite index ceasing
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Malaysia lifts travel restrictions for fully-vaccinated people
២. China’s machinery industry reports double-digit growth in Jan.-Aug.

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin