អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រោងចក្រ​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​កើន​ជិត ១៦ ០០០ គិត​ត្រឹម​ខែ​កក្កដា
២. ក្រុមហ៊ុន តូយ៉ូតា មាន​ផែន​ការចង់​បង្កើន​ការ​នាំចូល​រថយន្ត Hybrid
៣. ក្រុមហ៊ុន​ប្រេងដូង​ម៉ាឡេស៊ី បាន​ជំរុញ​ឲ្យស្វែង​រក​ឱកាស​នៅ​កម្ពុជា
៤. កម្ពុជានាំចេញអង្ករជាង ៤៤ម៉ឺនតោន ក្នុងទឹកប្រាក់ជាង ២៨៦លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល ៩ខែនៃ ឆ្នាំ២០២២
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Debt poised to decline to 60% of GDP
2. Laos Records a Trade Deficit of USD 233 Million in September
3. China’s Sept exports likely cooled further on weakening global demand: Reuters Poll
4. Oil prices shaky amid worsening demand outlook

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin