អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៩-១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. នាយករដ្ឋមន្ត្រីជំរុញឱ្យប្រជាជនកម្ពុជា ប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុក
២. CP សន្យាជួយឱ្យផលិតផលខ្មែរ មាននៅតាមហាង 7-Eleven ក្នុងប្រទេសថៃ
៣.ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងជួយឱ្យវិស័យSMEកម្ពុជាអាចនាំចេញទំនិញខ្នាតតូចទៅទីផ្សារអន្តរជាតិបាន
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnamese economy rosy in Q1, still faces bumpy road ahead
2. World food prices soar to record high amid Russia-Ukraine conflict
3. Canada’s unemployment rate hits record low in March
4. The world is on the brink of a food shortage. Here’s what the US government and businesses can do to help

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin