អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៩-១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. នាយករដ្ឋមន្ត្រីជំរុញឱ្យប្រជាជនកម្ពុជា ប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុក
២. CP សន្យាជួយឱ្យផលិតផលខ្មែរ មាននៅតាមហាង 7-Eleven ក្នុងប្រទេសថៃ
៣.ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងជួយឱ្យវិស័យSMEកម្ពុជាអាចនាំចេញទំនិញខ្នាតតូចទៅទីផ្សារអន្តរជាតិបាន
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnamese economy rosy in Q1, still faces bumpy road ahead
2. World food prices soar to record high amid Russia-Ukraine conflict
3. Canada’s unemployment rate hits record low in March
4. The world is on the brink of a food shortage. Here’s what the US government and businesses can do to help

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin