អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការនាំចេញកសិផលរបស់កម្ពុជាកើនឡើង ៨៩,៧% ក្នុង រយៈពេល ៨ខែដំបូង ដោយទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណ ៣,២៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក
២. វិស័យឯកជនមិនទាន់អាចនាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ចូលកម្ពុជាបាននៅឡើយ ខណៈដែលរដ្ឋបើកទូលាយកាន់តែច្រើនដើម្បីបន្តដង្ហើមអាជីវកម្មឡើងវិញ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Standard Chartered lowers Vietnam GDP forecast
២. India Covid: Economy sees record growth during deadly wave
៣. Curfew may be lifted soon, Prayut says

Related posts

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃ ប.ស.ស. នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទនេះ បានបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០២០ របស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស.)

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin