អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការនាំចេញកសិផលរបស់កម្ពុជាកើនឡើង ៨៩,៧% ក្នុង រយៈពេល ៨ខែដំបូង ដោយទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណ ៣,២៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក
២. វិស័យឯកជនមិនទាន់អាចនាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ចូលកម្ពុជាបាននៅឡើយ ខណៈដែលរដ្ឋបើកទូលាយកាន់តែច្រើនដើម្បីបន្តដង្ហើមអាជីវកម្មឡើងវិញ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Standard Chartered lowers Vietnam GDP forecast
២. India Covid: Economy sees record growth during deadly wave
៣. Curfew may be lifted soon, Prayut says

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin