អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ថៃបន្តជួយកម្ពុជាលើការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ផ្នែកTVETឲ្យកាន់តែមានគុណភាពសំបូរបែប
២. កម្ពុជា​-​អា​រ៉ា​ប៊ី​សា​អ៊ូឌីត ​ពិនិត្យ​លទ្ធភាព​ក្នុងការ​បង្កើត​កិច្ចព្រមព្រៀង​​ ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​ដោះ​ពាណិជ្ជកម្ម​
៣. CDC អនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនមួយវិនិយោគក្នុងទុនវិនិយោគ$៥,៨លាន
៤. នាយកថ្មីស្ថានតំណាងADBប្រចាំកម្ពុជា បង្ហាញអំពីវឌ្ឍនភាពលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងធនធានទឹក
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Enterprises still cautious in business investment
2. Thailand third in ‘best country’ survey
3. Malaysia announces tighter 2023 budget as it warns of slowing growth
4. China’s foreign exchange reserves stand at $3.029 trillion in September: SAFE

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin