អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. អគ្គនាយកដ្ឋានគយ ប្រមូលចំណូលបានជាង $២ពាន់លាន ស្មើនឹង៧៨.៦១% នៃផែនការច្បាប់ថវិកា នៅរយៈពេល៩ខែ
២. រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេច រៀបចំដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ ជូនគ្រួសារងាយរងហានិភ័យអតិផរណា
៣. ឧស្សាហកម្ម​កសិ-​ចំណីអាហារ​កម្ពុជា នៅ​មាន​បញ្ហា​ប្រឈម
៤. Cambodia-Korea FTA to come into force from Dec, 1
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Headline CPI rises 6.41% y/y in Sept, less than forecast
2. Vietnamese fleet to handle a fifth of exports by 2030: transport ministry
3. Five reasons why China’s economy is in trouble
4. World Bank sees weak growth in 2023 for eastern Europe, central Asia

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin