អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារ ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់គោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដាស្តីពីដំណើរការ និងការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ សហគ្រាស
២. កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងចិន និងកម្ពុជាចូលជាធរមាន នឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍលើវិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជា
៣. កម្ពុជានាំចេញទំនិញទៅជប៉ុនមានតម្លៃជាង ១៦០០លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល១១ខែ ឆ្នាំ២០២១
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Bank of Thailand sees lower H1 growth due to Omicron outbreak
២. Indonesia holds talks with industry on coal distribution problems, export ban
៣. Indian inflation likely accelerated to a six-month high in Dec
៤. UK minister backs reduced COVID isolation period to ease workforce pressures

Related posts

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃ ប.ស.ស. បានបន្តបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងអនុម័ត លើរបៀបវារៈដែលបានគ្រោងទុក

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin