អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការចុះឈ្មោះរៀនជំនាញបច្ចេកទេសរបស់កម្ពុជានៅមានកម្រិត មិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារការងារដែលកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់
២. ពលកម្ម​ជំនាញ​ជា​បញ្ហា​សម្រាប់​ឧស្សាហកម្ម​យានយន្ត​នៅ​កម្ពុជា​
៣. ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​កម្ពុជា​-​ម៉ាឡេស៊ី ក្នុង​ឆមាស​ទី​១ កើន ៤២​%
៤. Cambodia mulling FTA possibilities with India, Japan and UAE
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Wage rate wrangling rattles on
2. Trade remedies imposed on sugar imports from five ASEAN countries
3. Lao Government Looks Into Another Fuel Shipment
4. China displaces India as Bangladesh’s top trading partner in May

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin