អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា​-​ថៃ ដើម្បី​ជំរុញ​ការទូទាត់​តាម KHQR ជា​ប្រាក់រៀល​
២. ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖ ផលិតផល៤មុខ នឹងត្រៀមចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រ(GI)
៣. ផ្លូវល្បឿនលឿវិនិយោគដោយចិន ជួយអភិវឌ្ឍជំនាញសម្រាប់កម្ពុជា
៤. តុ​វិនិយោគ​ក​សិ​-​ចំណីអាហារ ជួយជំរុញ​ការវិនិយោគ​វិស័យ​កសិកម្ម
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Laos to raise minimum wage from August 1
2. Foreign workers granted 2-year extension
3. Myanmar central bank orders firms with up to 35% foreign ownership to convert forex
4. Sri Lanka to maintain excellent ties with China regardless of change in government: Ambassador to China

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១-២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin