អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ប្រាក់ចំណូលកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញកើនឡើងក្នុងអំឡុងឆមាសទី១ ឆ្នាំនេះ
២. រដ្ឋាភិបាល​បន្ត​លើកលែង​ពន្ធ​ ដល់​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ ​ខេត្ត​ចំនួន៣
៣. DHL ចូលរួម​ជាមួយ​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការតភ្ជាប់​ជាមួយ​ប្រព័ន្ធ​ដឹកជញ្ជូន​ សម្រាប់​ទីផ្សារ​ក្រៅប្រទេស​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Thai SMEs urge government to postpone fuel tariff increase in September
2. Western media should learn to put Chinese economy into perspective
3. Sri Lanka parliament to begin process of electing new president
4. U.S. economic picture unclear amid mixed data

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin