អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១-២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ទីប្រឹក្សាសម្តេចតេជោ ជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថៃ ស្នើឱ្យជួយដោះស្រាយការលំបាករបស់ពលករខ្មែរ
២. CDC endorses new garment factory project in Kandal
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Migrants to be allowed back to work
២. Use official export quota, minimize cross-border trading risks: ministry
៣. Apple delays recalling staff to the office until 2022

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០-១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin