អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ក្រសួងការងារ​៖​ស្ត្រី​ជា​កម្លាំង​ជំរុញ​សេដ្ឋកិច្ច​
២. IMF វាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០២២ នឹងសម្រេចបានក្នុងរង្វង់ ៥,១% និងឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងអត្រា ៦,២%
៣. ឯកជនក្នុងវិស័យអប់រំ ស្នើសុំបន្តពន្យារលើកលែងពន្ធ ខណៈការលើកលែងពន្ធផុតកំណត់ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣
៤. ថវិកា $១៥០ ​លាន​ ត្រូវបាន​ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ ដើម្បី​ស្តារ និង​ជំរុញ​កំណើន​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Minimum wage hike expected across regional boards in the Philippines
2. Private sector applauds decreasing excise levy
3. Maersk import container pickup recovers to 80-90% as throughput improves at Shanghai port
4. UK inflation hits highest for 40 years as energy bills soar

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០-៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin