អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការនាំចេញ​គ្រាប់ស្វាយចន្ទី​កែច្នៃ​រួច​កើន​ជាង​ ៣០០%
២ .ប្រាក់ចំណូល​របស់ PPSP ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២១ កើនឡើង​ជាង ៧៤%
៣. ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​-​ចក្រភព​អង់គ្លេស មាន​ទឹកប្រាក់​ជាង $១៤១​ លាន
៤. ធនាគារពិភពលោកបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ជនបទរបស់កម្ពុជា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Philippines trade union asks for minimum wage hike
2. South Korea’s minimum wage policy faces overhaul
3. Shanghai lockdown snarls world’s busiest port and China supply chains
4. Firms struggle amid Sri Lanka’s economic crisis

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin