អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ពិភពលោក៖ វិស័យកម្មន្តសាលកម្ពុជានឹងជួបព្យុះភ្លៀងនាពេលខាងមុខ បន្ទាប់ពីតម្រូវការពីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះ
២. CCC ចង់ឱ្យ​អូស្ត្រាលី​ជួយ​បង្កើន​ការវិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា
៣. Global trade ease bumps up Q1 rice exports
៤. PM urges ministry to upgrade nat’l railways
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. March inflation beats forecast, still at 13-year high
2. Singapore retail sales drop 3.4% in February, ending 5-month growth streak
3. Wage subsidies of RM20.63 billion disbursed in Malaysia
4. Asian equities face biggest foreign outflows in March in two years

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin