អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. ប្រទេសថៃប្តេជ្ញាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជា
២. ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ឥណ្ឌូនេស៊ី ឆ្នាំ២០២២ មានតម្លៃជាង ៩៤៨ លានដុល្លារ កើនឡើងជិត ៥០%
៣. ចំនួនទេសចរបរទេសមកទស្សនាកម្ពុជាកើនឡើងដល់១ ០៥៩% ក្នុងឆ្នាំ២០២២
៤. ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ប្រកាសដាក់ដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋ លើកទី៦ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. Việt Nam retail real estate market expects growth in 2023
2.​ Sri Lanka expects financing assurances from China for IMF deal within days
3. Over 70% of Tokyo’s small and midsize firms have no plans to raise wages this year
4. EU annual inflation falls to 10.4% in December 2022

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៩-១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin