អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ឳកាសការងារជាមន្ត្រីស្ម័គ្រចិត្តជូនដល់សិស្សនិស្សិត និងសាធារណជនទូទៅ!

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា នៃក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ សូមជូនដំណឹងដល់សិស្សនិស្សិត និងសាធារណជនទូទៅឱ្យបានជ្រាបថា អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីស័្មគ្រចិត្ត ចំនួន ២៥នាក់ អនុវត្តការងារអង្កេត ស្រាវជ្រាវ និងការងារចាំបាច់មួយចំនួនក្នុងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា សម្រាប់រយៈពេល ៤ខែ (ខែមេសា-កក្កដា ឆ្នាំ២០២២)។ បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើ CV មកកាន់សារអេឡិចត្រូនិក របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ដែលមានអាសយដ្ឋាន [email protected][email protected] ឬតាមប្រអប់សារបស់ Facebook Page អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា។

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin