អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារ រៀបចំសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០២១,រដ្ឋមន្ត្រីជំរុញឱ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមពីមូលហេតុនៃការខ្វះកម្លាំងពលកម្ម
២. កម្ពុជា-ម៉ាឡេស៊ី ប្តេជ្ញាលើកកម្ពស់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី ខណៈឆ្នាំ២០២១ ទំហំពាណិជ្ជកម្មមានចំនួន៥០១លានដុល្លារ
៣. USAID provides $15 million to boost skilled digital workforce in Cambodia
៤. Indonesia investment talks held
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Supattanapong lists risk factors that are being addressed
2. South Korea to join economic sanctions against Russia
3. Oil prices jump 8% as Russia invades Ukraine; Brent, WTI top $100 for first time since 2014
4. I will still ask staff to isolate despite Covid rule change

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin