អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ទីផ្សារ​អាមេរិក​ស្រូប​យក​ជាង​ ៤១​%​នៃ​ការនាំចេញ​សរុប​របស់​កម្ពុជា
២. មន្ត្រីជំរុញឱ្យអ្នកផលិតត្រូវជឿជាក់ថា ផលិតផលខ្លួនមានគុណភាព និងមានស្តង់ដាត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់របស់ភូមិមួយ ផលិតផលមួយ
៣. ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ​ត្រូវ​រដ្ឋាភិបាល​កំណត់​យក​ដើម្បី​រៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​ទេសចរណ៍​ធំៗ
៤. Kingdom-Thailand trade goes up over 26%
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. New UK Initiative to Boost Trade with Laos
2. Chinese firms committed to investing in African supply chain: CABC
3. U.S. GDP in Q2 revised up to 0.6% contraction

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin