អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. អន្តរ​ក្រសួង​ប្រជុំ​គោល​នយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម​​
២. មួយថ្ងៃភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ជាង១ពាន់នាក់ ចូលមកកម្ពុជា ខណៈអាជីវកម្មមួយចំនួនធំផ្តើមបើកទ្វារ
៣. EU draft directive to hurt Cambodia GFT sector prospects
៤. Co-op eyed with Francophone states
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. SCB sees stagflation for Thai economy
2. Vietnamese EV maker to build $2bn Plant in US
3. Malaysia central bank trims 2022 GDP forecast, sees supply chain disruption
4. The great resignation continues: 4.4 million Americans quit their jobs last month

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin