អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការនាំចេញត្រីប្រាពីកម្ពុជាទៅចិន, មន្ត្រីអះអាងថាបំពេញចំណុចខ្វះខាតរួចរាល់ រង់ចាំចម្លើយសម្រេចពីភាគីចិន
២. វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ លើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកម្ពុជា
៣. ធនាគារ​ដ្ឋ​ចាប់ផ្តើម​គម្រោង​ហិរញ្ញប្បទាន​​ជួយ​វិ​ស័​យ​កសិកម្ម
៤. PM Says Cambodia’s exports up 30% in first two months
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Bank of Thailand backs top lenders after S&P cuts ratings
2. Singapore’s core inflation eases to 2.2% in February
3. Morning Bid: That inflation headache
4. Oil prices rise as US stockpiles decline amid tight market

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin