អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

 ព័ត៌មានជាតិ៖
១. គម្រោងវិនិយោគថ្មីៗ ចំនួន៥ទៀត សរុបទុនវិនិយោគជិត២៥លានដុល្លារ ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា អនុម័តឲ្យដំណើរការ
២. អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច៖ ល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់បង្ការជំងឺកូវីដ​ ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា នឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករ ជំរុញកំណើន FDI នៅឆ្នាំក្រោយ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Foreign investment into Vietnamese start-ups expected to rise despite COVID-19
២. Cabinet approves B27 bn relief measures, extends travel scheme
៣. Bank Indonesia holds rates as economy flashes recovery signs
៤. Employers to receive more than S$900 million in Jobs Support Scheme payouts from Sep 30

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin