អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជាស្នើឱ្យ​អ៊ីរ៉ង់​ពិនិត្យ​លទ្ធភាព​វិនិយោគ និង​ការរុករក​ប្រេង​ឧស្ម័ន
២. ត្រឹមចុងឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានប្រភពផលិតអគ្គិសនីក្នុងស្រុក ៣,០៣៣មេហ្គាវ៉ាត់ ខណៈការនាំចូលអគ្គិសនីមាន ៩៨០មេហ្គាវ៉ាត់
៣. Malaysian PM on Cambodia visit today, talks to center on economic ties
៤. Electric rates static amid Covid shocks
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Economic recovery to continue but still fragile – BoT minutes
2. China vows multiple measures to increase soybean, oilseeds production in 2022
3. Inflation sends UK debt interest payments higher
4. The sanctions that could really hurt Russia

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧-១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin