អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. បារាំង ជ្រើសរើសកម្ពុជា ធ្វើគំរូនាំមុខគេក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហ-ប្រតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរណ៍
២. ចំណូល​ពី​ទេសចរ​អន្តរជាតិ​នៅក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២១ មាន​ត្រឹម ១៨៤ លាន​ដុល្លារ
៣. Cambodia to support SMEs and the agriculture sector
៤. PPWSA posts profit increase to $31.7 million last year
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. NESDC bullish on growth prospects
2. China plans bigger tax cuts in 2022 to prop up slowing growth
3. Ukraine-Russia tensions: Oil surges on supply fears
4. Virginia Senate blocks repeal of minimum wage increase

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨-១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin