អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា​នឹង​ផ្តោត​លើ​កំណើន​ការ​នាំ​ចេញ​បន្ថែម​ទៀត​
២. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងUPDIS បើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើទិសដៅនៃការរៀបចំផែនការមេ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ខេត្ដព្រះសីហនុ
៣. អនុស្សរណៈចំនួន២ នឹងធ្វើឱ្យផលិតផលសូត្រឥណ្ឌាទទួលបានទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយនៅកម្ពុជា
៤. កម្ពុជា-វៀតណាមជំរុញដាក់ឱ្យដំណើរការឡើងវិញទាំងស្រុងនូវការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូន
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Finance Ministry delays stock transaction tax
2. Singapore raises trade forecasts with ‘better-than-expected’ first quarter
3. China’s logistics business expands in first four months
4. Japan maintains economic assessment in May report

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin