អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា​នឹង​ផ្តោត​លើ​កំណើន​ការ​នាំ​ចេញ​បន្ថែម​ទៀត​
២. ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងUPDIS បើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើទិសដៅនៃការរៀបចំផែនការមេ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ខេត្ដព្រះសីហនុ
៣. អនុស្សរណៈចំនួន២ នឹងធ្វើឱ្យផលិតផលសូត្រឥណ្ឌាទទួលបានទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយនៅកម្ពុជា
៤. កម្ពុជា-វៀតណាមជំរុញដាក់ឱ្យដំណើរការឡើងវិញទាំងស្រុងនូវការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូន
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Finance Ministry delays stock transaction tax
2. Singapore raises trade forecasts with ‘better-than-expected’ first quarter
3. China’s logistics business expands in first four months
4. Japan maintains economic assessment in May report

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin