អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារដឹកនាំការពិគ្រោះយោបល់ពីគ្រោះថ្នាក់ការងារ និងវិសាលភាពបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កម្មករ
២. កម្ពុជាកំណត់យកការងារចំនួន៣ ក្នុងនាមជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុ និងទេសាភិបាលធនាគារកណ្តាល
៣. FTA provides impetus for trade between Cambodia and Korea
៤. Kingdom on track for LDC graduation
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Commerce plans export promotions
២. Shanghai expands policy support for integrated circuit industry, special fund of 100 mln yuan to be granted
៣. Dollar holds near weekly high, sterling takes inflation data in stride
៤. Oil prices hit seven-year high after attack

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin