អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋាភិបាល​បញ្ចប់​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ​​​​ កម្មករ​កាត់​ដេរ​​ដោយសារ​កូ​វី​ដ​-១​៩
២. លោក ប៉ាន សូរស័ក្ដិ ប្រាប់អគ្គលេខាធិការអាស៊ាន ថា នឹងប្រឹងប្រែងលើកស្ទួយពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន
៣. China buying frenzy bolsters fresh banana exports in 2021
៤. Milled rice export to EU expected to increase
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Tax may see SET trading value sink
២. Sri Lanka central bank hikes rates as it seeks to curb rising prices
៣. Japan’s Dec exports, imports hit record high by value as supply bottlenecks ease
៤. Surging food prices push inflation to 30-year high

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១-១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin