អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ពន្ធដារពន្យារពេលអនុវត្តប្រមូលអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) ចំពោះប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
២. អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនស្វាគមន៍ការវិនិយោគមណ្ឌលភ័ស្តុភារកម្ម និងកំពង់ផែពហុបំណង តម្លៃ១,៣០០លានដុល្លារ
៣. Demand for Cambodian garments, footwear to further push exports
៤. Ten investment projects with a total capital of nearly $1.9 billion receive nod
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Indonesia removes ban on foreign arrivals for recovery boost
២. Trade between China and 5 C.Asian countries increases by over 100 times in 30 years
៣. UK employers add record number of jobs despite Omicron

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin