អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-វៀតណាម មានតម្លៃជាង $៦ ពាន់ លាន កើនជាង ១០០ភាគរយ បើធៀបនឹងរយៈពេល៧ខែ ឆ្នាំមុន
២. គម្រោង BRI ជួយកម្ពុជាទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ច បណ្តាលមកពីជំងឺកូវីដ-១៩
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Ho Chi Minh City proposes economic restart Sri Lanka: Where Generals Fight the Coronavirus, Food and Fuel Shortages
២. Vietnam boosts high-tech industry
៣. Sri Lanka: Where Generals Fight the Coronavirus, Food and Fuel Shortages
៤. U.S. job growth seen slowing in August as Delta variant curbs services demand

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin