អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា និង ADB ចុះហត្ថលេខាលើកញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទាន ៣៣២លានដុល្លារ ដើម្បីបង្កើនការងើបឡើងវិញ នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
២. ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ផ្ដល់អនុសាសន៍៥ចំណុច ដើម្បីជួយជំរុញ កម្មវិធីថ្នាក់ជាតិ «ធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជា»
៣. រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មលើកទឹកចិត្តដល់ប្រតិបត្តិករសេដ្ឋកិច្ច និង វិនិយោគិនក្រុមប្រទេសនិយាយភាសាបារំាងជ្រើសកម្ពុជាជាទីតាំងថ្មី
៤. កម្ពុជា ហ្វីលីពីន ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Thai joint business group sees GDP growth next year 3per cent-4.5percent
២. US-China travel fast-track program to start in early 2022
៣. Japan downgrades Q3 GDP on deeper hit to consumer spending
៤. American productivity fell by the largest amount since 1960

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០-៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥-១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០-១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin